Afdrukken

Reglement

Huishoudelijk Reglement/Gedragscode:

De vereniging heeft bij de K.N.G.U. een ongevallen -en aansprakelijkheidsverzekering.

Gedragsregels:

1. Inleiding
Borne '28 wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen.
Normen en waarden hanteren vinden wij daarbij zeer belangrijk.

2. Algemeen
Deze gedragscode omvat de algemene gedragsregels die voor alle leden (zowel senioren als jeugd) alsmede bezoekers
geldend zijn.

De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.

Doelstelling
De algemene doelstelling van Borne '28 staat beschreven in de statuten. De vereniging stelt zich ten doel de
sportieve belangen van haar leden te behartigen en al haar leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk
in de beoefening van de sport te vormen en te begeleiden in overeenstemming met zijn of haar leeftijd, ambitie en talent.
Elk lid is daarbij even belangrijk, ongeacht diens geslacht, ras, huidskleur, geaardheid en levensbeschouwing.
Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle leden op een dusdanig
niveau aan de competitie te laten deelnemen dat dit voldoende uitdaging biedt om beter te gaan sporten.

Over wie gaat het?
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als sporter / leiding / vrijwilliger bij Borne '28 dient van de gedragscode op de
hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode.

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal
vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn.
Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als
mensen zich niet aan de regels van de gedragscode houden?

3. De algemene gedragsregels
v Toon respect voor anderen!
v Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte schade!
v Onthoud je van ongewenste (seksuele-) intimidaties tegenover anderen!
v Spreek een ander aan op ontoelaatbaar gedrag!
v De vereniging kan geen verantwoording nemen voor het vervoer.
v Leef de verenigingsregels na en ben aanspreekbaar op wangedrag!
v Communiceer op basis van openheid en eerlijkheid, dus MET elkaar en niet over elkaar!D
v Respecteer de gezagsverhoudingen binnen je club!
v Hanteer goede omgangsvormen en draag deze uit!
v Bij aanhoudend verkeerd gedrag kan een sporter de les ontzegd worden
   (hierbij is na overleg tussen partijen de mening van de leiding van de les beslissend daar je samen in de les verder moet)

4a. Op en rond accommodatie en het gebruik van materialen
   Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft.
   Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

v Alvorens een kleedlokaal binnen te gaan worden schoenen goed schoongemaakt
v Wees zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de toestellen en kleedkamers.
v De kleedkamers worden na gebruik weer schoon en gebruikklaar achtergelaten.
v Sporters, leiders (s) en trainers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gebruik en opruimen van de gebruikte materialen.
v Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
v Buitenschoenen zijn niet toegestaan in de gymzaal.
v Fietsen worden in de daarvoor bestemde fietsenstalling geplaatst.
v Eten en drinken zijn in de zaal niet toegestaan. Tijdens langdurige trainingen kan hier van afgeweken worden. Eten en/of drinken is
   daarbij uitzondering toegestaan op een door de trainster aangewezen plaats.
v Tijdens de training wordt de zaal niet zonder toestemming verlaten.

4b Gedragsregels per categorie

4b.1 Gedragsregels voor de sporter
De sporter:

v Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een Vereniging.
v Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij leiding als niet aan de training of de wedstrijd kan
   worden deelgenomen.
v Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
v Draagt tijdens de training degelijke kleding.
v Haren vast.
v Draagt tijdens de wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties end. het tenue van Borne '28, Gympak en Trainingspak.
v Heeft tijdens trainingen en wedstrijden geen sieraden om.
v Heeft tijdens trainingen en wedstrijden geen eten/kauwgum in zijn mond
v Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
v Spreek medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
v Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.
v Is zuinig op alle materialen die hij/zij mag gebruiken, dus ook op de toestellen en kleedkamers.
v Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
v Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
v Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, wij raden aan om waardevolle spullen thuis te laten. Het bestuur nog de
   leiding van Borne '28 is verantwoordelijk voor diefstal of vermissing. 
v Is zelf (ouder/verzorgers)verantwoordelijk voor het vervoer van en naar gymzaal/wedstrijden of betalen evt. reiskosten.

4b.1.1 extra gedragsregels selectieturn(st)er
v Selectielessen zijn alleen toegangelijk voor leden die geselecteerd zijn vanuit gym of het vanuit andere selectielessen
   door de train(st)er uitbreiding krijgen op het aantal lessen.
v Laat door zijn/haar trainingsethos zien dat hij/zij hoort bij de selectiegroep.
v Stoort een ander niet tijdens de training.

v Kan ook goed zelfstandig trainen.
v Helpen medeselectie leden eventueel bij oefeningen.

Bij het niet nakomen van de regels voor een selectielid kan de toegang tot een les ontzegd worden. 

4b.2 Gedragsregels voor de leiding
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leiding van toepassing.

De leiding:
v Heeft een voorbeeldfunctie voor de sporters
v Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers,
v Bepaalt welke sporters wanneer mogen komen trainen.
v Gebruikt passend taalgebruik.
v Bepaald samen met medetrainers het niveau van de sporters.
v Respecteert de waardigheid van de gymnast en dringt niet verder door in diens privéleven, dan nodig.
v Onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik.
v Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige gymnast zijn onder geen beding geoorloofd, 
   worden beschouwd als seksueel misbruik en kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.
v Gaat niet in op seksuele toenaderingspogingen van de gymnast en onderneemt ook niet zelf dergelijke toenaderingspogingen.
v Raakt de gymnast niet op zodanige wijze nodeloos aan, dat de gymnast deze aanraking naar redelijke verwachting als
   seksueel of erotisch van aard kan ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen,
   billen en borsten.
v Zal jeugdige leden helpen bij het gaan naar de wc, mocht u dit al ongewenst ervan dan kunt u dit kenbaar maken bij desbetreffende leider.
v Verzorgt het opgeven/ invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
v Deel neemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
v Zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de sporters.
v Wangedrag of andere problemen worden gerapporteerd aan daarvoor aangewezen persoon (vertegenwoordiger) binnen de vereniging.

4c.3 Ouders/verzorgers
v Hebben respect voor spelers, train(st)er.
v Helpen bij verzoek met het opzetten/opruimen van de toestellen.